1st Dynamic Facilitation Workshop 16 June 2016, Shanghai, China

1st Dynamic Facilitation Workshop 16 June 2016, Shanghai, China